GDPR

Hantering av personuppgifter

Gipro Stockholm AB bedriver handel med komponenter. Företaget riktar sig främst mot tillverkningsindustrin.

Gipro Stockholm AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Gipro Stockholm AB samlar in för upprätthållande av Gipro Stockholm AB:s verksamhet. Gipro Stockholm AB behandlar person-uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Gipro Stockholm AB behandlar personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-mail, titel och adress till arbetsstället.

Gipro Stockholm AB:s syfte med behandlingen av personuppgifter är för kommunikation inom affärsrelation, orderhantering, marknadsföringsaktiviteter och tillhandahållande av hög servicegrad. Personuppgifterna behandlas på grundval av att det för Gipro Stockholm AB nödvändiga för att fullgöra avtal eller för att vidta åtgärder på Kunds begäran innan ett sådant avtal ingås. Därutöver utgör rättslig grund för behandling av personuppgifter av intresseavvägning, i vilken Gipro Stockholm AB:s berättigade intresse utgörs av t.ex. informations- och marknadsföringssyfte.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag, såsom bokföringsbolag. Personuppgifterna överförs för att upprätthålla Gipro Stockholm AB:s bokföring. Detta företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Gipro Stockholm AB där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Gipro Stockholm AB lagrar kunds uppgifter för att fullgöra avtal samt att leverera köpta/sålda varor och att fullgöra ansvar för såld vara; att fullgöra rättslig förpliktelse enligt garantiåtagande, ansvars-åtagande eller preskriptionstid: För att kommunicera inom ramen för våra tjänster behandlas ditt namn, mailadress och telefonnummer. Denna behandling är nödvändig för att bibehålla en affärsmässig relation mellan oss och dig som kund. Behandlingen sker under avtals- och ansvarstiden och är nödvändig för att kunna efterleva gällande regelverk och lagstiftning om garantiåtagande, ansvarsåtagande och preskriptionstid.

Gipro Stockholm AB lagrar kunds uppgifter för att fullgöra rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen:
För att upprätthålla en korrekt bokföring och ansvarsåtagande behandlas ditt namn, telefonnummer och din mailadress. Denna behandling är nödvändig för att vi skall efterleva gällande regler om arkivering enligt gällande bokföringslag. Behandlingen sker under max 7 år eller den längre tid som krävs enligt gällande bokföringslag.

Vidare kan Gipro Stockholm AB komma att samla in och behandla ditt namn, titel, telefonnummer och e-postadress om du är en representant för ett företag och vi bedömer att våra varor är av intresse för dig i din yrkesroll. Vi samlar in uppgifter via företagswebbplatser, referenser, kunder och samarbets-partners. Uppgifterna behandlas för att marknadsföra våra varor via lämplig kanal. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra varor mot potentiella intressenter. Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för dessa ändamål kan du meddela detta genom att kontakta Gipro Stockholm AB enligt nedan för avregistrering. Behandlingen består till dess att vi inte längre bedömer att våra varor är av intresse för dig eller tills du tackat nej till att bli kontaktad.

Du har rätt att av Gipro Stockholm AB begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har också rätt att invända mot behandling samt en rätt att efterfråga dataportabilitet.

Kund som vill kontakta Gipro Stockholm AB angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Gipro Stockholm AB via post eller e-post enligt följande:

Patrik Johansson, Folkungagatan 63, 116 22 Stockholm, , 08-545 845 34.

Om Kunden är missnöjd med Gipro Stockholm AB:s behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.